درب های محافظ سکو مترو (PSD)

این سیستم ها جهت محافظت افراد از سقوط در ریلهای مترو درنطر گرفته شده و در 3 مدل

    تمام بسته (full height)
    نیمه بسته (half height)
    کوتاه (semi height)

می باشد. این سیستم ها با برقراری ارتباط با قطار و مرکز کنترل پس از ورود قطار به ایستگاه هم زمان با بازشدن درب قطار باز و بسته می گردند.