دربهای ویژه بیمارستانی

دربهای اتوماتیک بیمارستانی DITEC
مناسب برای استفاده در:

·        اتاق جراحی

·        اتاق رادیولوژی

·        اتاق های ایزوله

·        مراکز توانبخشی

·        مراکز جراحی محدود،پزشکان، دندانپزشکان

·        دیگر بخش ها

·        صنایع داروسازی

·        محیط های ایزوله شده در برابر صدا و اتاقهای ضبط

·        آزمایش های الکترونیکی

·        آزمایشهای آنالیز و تجزیه (دارویی و بخش شیمیایی)

·        جابجایی دربها با لنگه های سنگین و خاص